Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

1 Definicje

Regulamin - Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania i realizacji Zamówień pomiędzy 30p.pl a Klientem.
30p.pl - Firma Agencja Reklamy Sabina Szczygłowska, ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec. NIP: 5771948981, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@30p.pl.
Klient, Zamawiający - Firma lub osoba, która współpracuje z 30p.pl w celu realizacji określonego Zamówienia.
Strony - Rozumiane jako relacja Klienta i 30p.pl.
Zamówienie - Usługa wynajęcia Wirtualnego Adresu wykonywana przez 30p.pl na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Umowa - okres, w którym Klient korzysta z usług 30p.pl w ramach złożonego Zamówienia.
Wirtualne Adres - adres w Sosnowcu, przy ul. Sienkiewicza 7, którym może posługiwać się Klient do celów rejestracji działalności gospodarczej oraz związanej z nią korespondencji.
Środki pieniężne - Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

2. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres biuro@30p.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.
Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.
Strony są zobowiązane do wzajemnego poinformowania w przypadku zmiany adresu email, numeru telefonu czy siedziby firmy.
30p.pl zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji całego Zamówienia lub jego części innej firmie.

3. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email biuro@30p.pl (lub do siedziby firmy 30p.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza).

Jeśli:

 • 30p.pl rozpoczęła realizację Zamówienia lub
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. druk wizytówek, projekt graficzny, strona WWW)

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proporcjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

4. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest udostępnienie Klientowi Wirtualnego Adresu wg jednego z pakietów dostępnych na stronie: http://30p.pl/home,4,oferta.html

Strony mogą ustalić inną konfigurację Zamówienia niż w w.w. pakietach. Jeśli Strony nie postanowią inaczej w kwestiach nieustalonych obowiązuje konfiguracja z pakietu Standard.

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez 30p.pl oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.

4a. Wymagane dokumenty i upoważnienia

Klient udziela 30p.pl pisemnego upoważnienia do odbierania korespondencji w jego imieniu oraz  otwieranie przesyłek w celu ich zeskanowania i dostarczenia Klientowi (chyba, że Strony postanowią inaczej).

4b. Skanowanie korespondencji

Jeśli Zamówienie obejmuje skanowanie korespondencji, 30p.pl zobowiązuje się dostarczyć skany korespondencji Klientowi w wersji PDF online w formacie nie większym niż A3.

Upoważnienia i wszystkie inne ustalenia przestają obowiązywać z chwilą rozwiązania Umowy.

4c. Korespondencja Klienta

Poczta i przesyłki Klienta dostarczane na Wirtualny Adres jest regularnie odbierana przez 30p.pl w godzinach otwarcia biura.

30p.pl "kwituje" odbiór poczty i przesyłek podpisem, datą i (opcjonalnie) pieczątką.

Klient odbierając korespondencję w siedzibie 30p.pl (o ile umożliwia to pakiet) sprawdza wykaz przesyłek ze stanem rzeczywistym i kwituje ich obiór (data, podpis, ewentualnie pieczątka).

Korespondencję uważa się za przekazaną Klientowi w momencie poinformowania go (mailowo lub telefonicznie) o nadejściu korespondencji.

5. Terminy

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia oraz okres jego obowiązywania.

Jeśli Strony nie postanowią inaczej, Zamówienie zawierane jest na okres nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na biężąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. 

30p.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony.

6. Rozwiązanie umowy

Umowę Klient jak i 30p.pl może rozwiązać w każdej chwili z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
30p.pl może rozwiązać umowę z Klientem w chwili:

 1. Zaległości w płatności Klienta za więcej niż 1 miesiąc.
 2. Wykorzystywaniu Wirtualnego Adresu do celów niezgodnych z prawem.
 3. Wykorzystywaniu Wirtualnego Adresu do celów nieetycznych lub narażających 30p.pl lub jej klientów na straty majątkowe lub wizerunkowe.

Umowa może zostać rozwiązana (jeśli tak uzgodniły Strony) z upływem terminu, na jaki została zawarta.

Rozwiązanie umowy musi być złożone pisemnie pod rygorem nieważności.

Po rozwiązaniu umowy Klient ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia obowiązywania umowy wykreślić z wszystkich rejestrów Wirtualny Adres. Klient nie może się również dalej posługiwać Wirtualnym Adresem w informacjach o przedsiębiorcy oraz w kontaktach z kontrahentami i klientami.

W przypadku niewypełnienia powyższych obowiązków, 30p.pl ma prawo wystawić Klientowi fakturę za bezumowne korzystanie z Wirtualnego Adresu za okres od zakończenia obowiązywania umowy do momentu zaprzestania korzystania z Wirtualnego Adresu, w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej obwiązującej na podstawie umowy za każdy miesiąc posługiwania się Wirtualnym Adresem.

Po rozwiązaniu Umowy 30p.pl nie świadczy usług w ramach Zamówienia w tym nie odbiera korespondencji Klienta.

7. Odpowiedzialność

30p.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych od niej w szczególności spowodowane było wystąpieniem siły wyższej.

8. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

 • Przelewem na konto podane po złożeniu Zamówienia
 • Poprzez płatności elektroniczne dotpay.pl (link do strony z płatnością zostanie wysłany na życzenie Klienta poprzez e-mail)
 • Poprzez PayPal. Adres email do wpłat podany jest po złożeniu Zamówienia w systemie płatności internetowych.
 • Gotówką w siedzibie firmy lub u przedstawiciela. Klient po dokonaniu wpłaty otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie siedmiu dni od momentu otrzymania prośby o wpłatę.

Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

W przypadku opłat miesięcznych, opłata za kolejny miesiąc wniesiona musi być z góry.

W przypadku niezależnego od 30p.pl wzrostu opłat (czynsz, opłaty eksploatacyjne, składki, itp) 30p.pl zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty abonamentu. O zmianach abonamentu Klient informowany będzie z min. trzy miesięcznym wyprzedzeniem.

9. Reklamacje

30p.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, 30p.pl zobowiązuje się do ich usunięcia.

Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: biuro@30p.pl lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

 • imię i nazwisko / nazwę firmy,
 • adres,
 • adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

30p.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a 30p.pl rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

11. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę).

30p.pl jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/)

30 pięter możliwości

Poszerz swoje horyzonty!Zdobądź nową lokalizację oraz klientów, do których wcześniej nie miałeś szansy dotrzeć!